MurárDrót - Drótfonó és szövő üzem
1981 óta a kerítések szakértője

GDPR Adatvédelmi tályékoztató.
Életbe lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (a GDPR). 
Biztosan hallott már róla, de hadd adjunk Önnek rövid áttekintést arról, mit jelent ez Önnek.

Átlátható adatvédelem
Murár István / Femi Drótker kft-nél mindannyian azon dolgozunk, hogy többet tudjunk nyújtani az ügyfeleinknek. Célunk, hogy átláthatóak legyünk ügyfeleink számára. Biztosítjuk számukra, hogy tisztában legyenek a személyes adataik felhasználásáról annak érdekében, hogy még jobb szolgáltatásokat adhassunk számukra. Az ügyvitel, információ közlés közben ügyfeleink által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része munkánknak. Nagyon komolyan vesszük a magánszféra, és az üzleti adatok védelmét, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánszférájának tiszteletben tartása iránt, hiszen érdekünk, hogy minden cselekvésünk középpontjában ügyfeleink álljanak. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy az ügyvitel folyamán tudomásunkra jutó személyes adatai nálunk biztonságban vannak.

Adatvédelmi nyilatkozat
Murár István – Femi Drótker Kft
www.murardrot.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Érvényes:2018. május 25.-től

1 Bevezető

Tisztelt Érdeklődő, tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy időt szán a www.murardrot.hu weboldal üzemeltetője, Murár István EV. – Femi Drótker Kft adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának tanulmányozására! Ezen keresztül tájékozódhat Cégünk adatkezelési gyakorlatáról, azaz, hogy hogyan kezeljük tudomásunkra jutó személyes valamint céges adatait ügyvitelünk, valamint honlapunk és e-mail címünk használata során.
Murár István – Femi Drótker Kft elkötelezett Érdeklődői, Ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a személyes, valamint üzleti adatokat bizalmasan, a rá vonatkozó módon, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rá vonatkozó pontjaira:
- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

Cégünk nem üzemeltet webáruházat, és nem kéri személyes, valamint céges adatok kötelező megadását érdeklődőitől, ügyfeleitől csak abban az esetben ha az alapvető üzleti kommunikáció, információ adás valamint a törvény által feljogosító és kötelező bizonylatolás (számlázás, kereskedelmi ügyvitel kezelés) ezt megköveteli!
Ennek értelmében a birtokába kerülő adatok tárolása is csak korlátozott ideig, valamint a törvényben előírt ideig és módon történik!

A GDPR 13. cikke alapján a Murár István – Femi Drótker Kft. az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:

2 DEFINÍCIÓK
A definíciókat a GDPR. határozza meg.

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.5. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.6. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
3.1 Adatkezelő elérhetőségei
Cégnév:    Murár István
Székhely címe:    2400. Dunaújváros Szondi u. 16.
Levelezési cím:    2400. Dunaújváros Szondi u. 16.
Üzlet címe:  2400. Dunaújváros Farkastanya 0110/32 hrsz.                            
Cégjegyzékszám:
Adószám:   46047263-2-27

Ügyfélszolgálat elérhetősége személyesen:
2400. Dunaújváros Farkastanya 0110/32 hrsz.                            
Telefon/Fax.: 25/285-435
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatkezelő: Murár István

3.2 Adatvédelmi tisztviselő
Nincs kijelölve
Bármely adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az ügyfélszolgálathoz fordulhat:
Telefon/Fax.: 25/285-435
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


4 NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK
A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében.

4.1 Árajánlat / információ kérés-adás
4.1.1 A megkeresésre történő információ szolgáltatás ( Árajánlat, álltalános információ, tájékoztatás, számlázással kapcsolatos információ közlés, telefonos elérhetőség, kapcsolattartó) alapja a kommunikációnak, az érdeklődő megkeresési adatainak legalább részbeni ismerete.

4.1.2. A kezelt adatok köre: A ügyfél által megadott adatok egésze vagy része: vezeték- és keresztneve, e-mail cím, telefonszám, kivitelezési cím, amennyiben azt megadta.

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja: Az ügyfél önkéntes adatszolgáltatása.

4.1.4. Az adatkezelés időtartama:
Murár István EV. minden hozzá beérkezett e-mailt, annak személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

4.2 Számlázási adatok
Cégünk, a kereskedelmi törvény által előírt módon, annak tartalmi, formai követelménye szerint a névre szóló számlák és egyéb kereskedelmi bizonylatok kiállításához szükséges ismerni a vevői adatait. Úgy mint ( Név, cím, adószám) Murár István EV. a kiállított bizonylatokat a törvényben meghatározott ideig köteles módon megőrizi, tárolja.

4.3 Harmadik fél által elhelyezett Cookie („süti”)
Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.murardrot.hu weboldalon:
A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez a Murár István EV. a Google Analytics programot használja amelyhez kapcsolódó cookie csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít.
Ezen adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.
Ezen adatkezelésről a https://www.facebook.com/policies/cookies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.
A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. 
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalon: http://www.allaboutcookies.org.

5 AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat a 3.2 pontban megadott elérhetőségeken.
5.1 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)
5.2 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük, amennyiben nem kötelez rá minket törvényi szabályozás.

6 AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa.